Nomvelo Wanda

Nomvelo Wanda

Impicabadala lendaba

Angisaphezi le
Le ngizoyixoxela amagwababa echobana
Fuze akuzwe ukukhala kwami
Athubeleze athumele lomlayezo wothando
Nginkwankwaze ngahluleka uphambi kwami
Mhlazana ngiqala ukukubona

Ngingafune lutho engfaka kwezothando
Sengithi ngiyayehla lenqola yothando
Uthatha isandla sami
Gwiqiqi bengazi ngisaphila
DaDadata Lomuzwa angisafuni ungiphunyuke
Ngingathanda ukubambelela kulomuzwa
Wamhlazana siqala ukubonana

Amehlo akho angibhayizisile
Ngaphotheka angsaphezi le
Ngizofela khona
Ngibhala ngyacisha
Akusimina lo
Nhliziyo yami usabuthaka
Awukulungele lokhu
Usahlosa awukulungele ukugana
Isikaqakaqa senziswa sithi angiyindawo
Ameva ayabungulalana
Angisenakulalela nqondo yami
Nhliziyo yami yaba indlela

Unginike ithemba ngingenalo
Unginike isibindi ngiphethwe igwababa
Wanganika uthando nenhlonipho
Kakade ngingakuboni lokhu useseduze
Ngiqwayize ngaqwayiza nesiqwayi ngigade amaphutha
Ngiphithize Ngaphithizela ngigade nhliziyo yam
Ngithi nhliziyo yami ungalinge ubezicucu
Ukubona Kanye ukubona kabili

Yize unginike isibindi Ngizamile
Ngizamile ukubalekela uthando
Loluthando impi yamasosha
Loluthando luhle angelijwayel
Kakade ngililangazelele uthando
Kade ngoma kade ngalamba
Isihlalhla singephile ngalekwezimpande
Ngathi ngingabuyisela isikhathi emuva
Ngiqale konke kabusha
Ngithi Mhlazana siqala ukubonana

Fuze ngilungise wonke amaphutha
Ngilungise igwegwe negwababa elikimi.
Ngikhalela lomlisa othe wabona indoni yamanzi
Ubengazi umfula ugcwele imihosha nemihoshana
Lamanzi angeze enzamonakalo
Ngiwakale ngamehlo okwamanzi ophuthu
Maye! ngizalelwe inja endlini
Libhubha nomkhululi
Ukunokala kobisi ukulunga kwamasi

Manimbona nimtshele uyathandwa

Thembi
Date

October 26, 2020

No Comments

Leave a reply